Pervanis

Beltsolutions step by step

Verkoopsvoorwaarden

Alle overeenkomsten gesloten met Pervanis bvba , gevestigd te Nachtegalenstraat 25 , 3500 Hasselt , Belgie , BTW BE 0558 873 715 ,verder als “Leverancier” vermeld en alle aanbiedingen,bestellingenof overeenkomsten betreffende de levering door de leverancier van goederen en/diensten worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de door de leverancier bepaalde bijzondere voorwaarden . Afwijkende clausules gelden slechts voor zover de leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Hieromtrend kan het akkoord van Pervanis bvba in geen geval worden afgeleid van de omstandigheid waarin deze de bestelling zou hebben aanvaard zonder in het bijzonder te hebben geprotesteerd tegen de clausules die verwijzen naar de algemene voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de afnemer , verder als “ Koper” vermeld . De koper wordt verondersteld de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden enkel door het feit van zijn bestelling , zelfs in geval van tegenstrijdigheid met zijn eigen algemene en /of bijzondere voorwaarden .

Offertes – orderbevestigingen – bestellingen///Alle inlichtingen vermeld in catalogi,folders,prospectussen of op de websites van de leverancier hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden de leverancier niet . Alle offertes van de leverancier , in welke vorm dan ook gedaan,zijn geheel vrijblijvend en verbinden de leverancier op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld . Bestellingen geplaatst bij de leverancier binden de leverancier slechts definitief na aanvaarding door de leverancier , hetzij schriftelijk , hetzij door verzending van de goederen. Een door de koper geplaatste bestelling kan niet meer worden geannuleerd of gewijzigd door de koper , behoudens schriftelijke toestemming van de leverancier .

Betalingsvoorwaarden – prijs ///De prijzen zijn netto in euro’s uitgedrukt exclusief BTW , behoudens andersluidende bepalingen in de orderbevestigingen zijn alle douanerechten , belastingen of lasten van welke aard ook , alsook de verzendings-,verpakkings-,en vervoerskosten alsook de verzekeringen en plaatsingskosten van het materiaal en enige recyclagebijdragen ten laste van de koper . De leverancier behoud zich het recht om de prijs aan te passen , op het moment van de levering , in functie van de wijzigingen van de kost van de grondstoffen , de arbeidskosten , de wisselkoersen , douanerechten , taksen , belastingen en of wijzigingen van zijn eigen leveranciers in de prijszetting . Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting in de aangeduide munteenheid binnen een termijn van 30 vanaf de datum van de factuur .Aanvaarding van de facturen erkend de samenwerking met alle wettelijke bepalingen vandien.Alle bedragen verschuldigd aan de leverancier moeten volledig worden betaald en de koper kan geen enkele compensatie of tegenvordering inroepen tegen de leverancier , hetzij op grond van contractbreuk , fout , nalatigheid, schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling van het geheel of een deel daarvan te rechtvaardigen . Indien de kredietwaardigheid van de koper naar mening van de leverancier verslechterd is voor de levering en of ophaling van de goederen of diensten kan de leverancier eisen dat de prijs van die goederen en/of diensten worden betaald voor de levering of ophaling door de koper . Indien de koper in gebreke blijft om enig bedrag dat hij op welke grond dan ook aan de leverancier verschuldigd is te betalen op de vervaldag , heeft de leverancier het recht om alle nog niet uitgevoerde leveringen aan de koper stop te zetten en of een schadevergoeding aan de koper te eisen .Ieder door de koper aan de leverancier verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag , zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten opleveren tegen de bijzondere intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties . Bovendien zal van rechtswege , bovenop de intresten en de gerechtelijke invorderingskosten , een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 € . Tevens behoud de leverancier zich het recht om aan te tonen dat hij bijkomende schade en invorderingskosten heeft opgelopen en vergoeding daarvan eisen .

Eigendom overdracht – leveringen///De goederen blijven eigendom van de leverancier tot de volledige en definitieve betaling van de prijs , inclusief alle vervoerskosten,belastingen,verwijlintresten,en of andere vergoedingen . De koper moet ervoor zorgen dat de goederen die vallen onder het eigendomsvoorbehoud ten allen tijden herkenbaar blijven als eigendom van de leverancier .De koper is niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of deze in pand te geven zolang de volledige prijs niet is betaald . Het risico op verlies , beschadiging of diefstal van de goederen gaat over op de koper op het moment van de levering . De door de leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief , niet levering binnen de gestelde termijn ontheft de koper niet van de overeenkomst , zonder recht op schadevergoeding of om haar betalingsverplichtingen op te schorten , behoudens schriftelijke toestemming van de leverancier .

Klachten///Klachten over eventuele gebreken aan de verpakking of ontbrekende goederen of onderdelen moeten onmiddellijk na de ontvangst per aangetekende brief aan de vervoeder worden gericht met een kopie aan de leverancier , in overeenstemming met de geldende regels . Klachten andere dan deze betreffende de gebreken aan de verpakking, ontbrekende goederen , onderdelen of verborgen gebreken met betrekking tot de geleverde goederen of de facturen dienen per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen of factuur . Na deze termijn zullen de goederen en de factuur als aanvaard worden beschouwd, zodat elke klacht die de leverancier ontvangt na het verstrijken van deze termijn als onontvankelijk zal worden beschouwd en de aansprakelijkheid van de leverancier niet meer in het gedrang kan brengen ten welke titel ook . Ingeval een levering erkend wordt als gebrekkig om een reden die aan de leverancier toerekenbaar is , is de leverancier slechts gehouden tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige materialen , producten of diensten .Dit naar het discretionaire oordeel van de leverancier en met uitsluiting van alle kosten , vergoedingen en aansprakelijkheden .

Waarborgen///De goederen en diensten worden geleverd met gepaste zorg zoals gebruikelijk in de industriële sector in overeenstemming met de gedocumenteerde op dat ogenblik van toepassing zijnde technische specificaties en met de algemene aanvaarde technische gebruiken . De koper is zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken en melden van enige ander wettelijke , officiële of technische vereisten die toepasselijk en of relevant zouden kunnen zijn met betrekking tot de toepassing in kwestie . De koper moet de leverancier op gedetailleerde wijze informeren omtrent de vereisten . De goederen worden gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van montage . De waarborg is beperkt tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige stukken naargelang de keuze van de leverancier met uitsluiting van kosten , vergoedingen en aansprakelijkheden . De waarborg is slechts geldig indien het materiaal niet werd gewijzigd op gelijk welk onderdeel en of toepassing ervan . Zijn uitgesloten van de waarborg op verborgen gebreken , de herstellingen die volgen uit : normale slijtage van de goederen , aantastingen of ongevallen die het gevolg zijn van onachtzaamheid of gebrek aan toezicht of onderhoud , uit manipulatie van een toestel of goed anders dan voor zijn normale gebruik , gebrekkige installaties e.a. Waarborg vervalt van rechtswege wanneer de goederen verkocht worden aan derden . Geen enkele vordering tot waarborg tegen verborgen gebreken is ontvankelijk indien deze niet wordt ingesteld binnen de maand vanaf het ogenblik waarop het gebrek werd of had kunnen worden ontdekt door de koper

Aansprakelijkheidsbeperking///Onverminderd hetgeen bepaald in de vorige artikelen is de aansprakelijkheid van de leverancier voor enige schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk met inbegrip van zware fout van de leverancier , een onrechtmatige daad inclusief nalatigheid , of een schending van de wettelijke verplichtingen , in ieder geval beperkt tot de prijs die door de koper betaald werd voor de goederen of diensten die aanleiding hebben gegeven tot schade of verlies Eveneens is de leverancier niet aansprakelijk ten aanzien van de koper krachtens deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst of bestelling ; voor enig verlies van inkomsten , verlies van winst of verwachte winst ,verlies van omzet ,contracten of goodwill of aantasting van de reputatie , verlies van verwachte besparingen , ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze te voorzien of te verwachten was door partijen en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk met inbegrip van zware fout van de leverancier , een onrechtmatige daad , nalatigheid , of een schending van de wettelijke verplichtingen . Niets in dit artikel 7 of in deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen de leverancier en de koper zal de aansprakelijkheid van een van de partijen ten aanzien van de andere partij uitsluiten of hoe dan ook beperken in gevallen van bedrog of in geval deze krachtens het toepasselijk recht niet uitgesloten of beperkt kon worden . Onze goederen worden gefabriceerd ongeacht de fabricagetoleranties die in acht moeten genomen worden , deze zijn niet van generlei aard dat ze de werking ervan kunnen beïnvloeden .Elk geschil hieruit voortvloeiend behoord tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van arrondissement Hasselt